Teraz za bezkonkurenčné ceny! Ebike dovezieme nastavený, zložený a pripravený na jazdu. Už nie je na čo čakať.

KELLYS predĺžená záruka

PREDĹŽ SI ZÁRUKU NA RÁM SVOJHO BICYKLA KELLYS

Teraz Ti KELLYS ponúkame možnosť predĺžiť si záruku na rám bicykla.

Zaregistruj si svoj bicykel do 60 dní od zakúpenia a získaj 5-ročnú záruku na rám bicykla KELLYS. Po zaregistrovaní obdržíš potvrdzujúci e-mail.

banner-5zaruka-sk_2015

Podmienky predĺženej záruky

Spoločnosť KELLYS BICYCLES s.r.o. poskytuje na rám zakúpeného bicykla po uplynutí zákonom danej 24-mesačnej záručnej doby predĺženú záruku pre prvého majiteľa uvedeného v tomto záručnom liste po dobu ďalších 36 mesiacov, maximálne však do 60 mesiacov odo dňa kúpy bicykla prvým majiteľom uvedeným v tomto záručnom liste (ďalej iba „predĺžená záruka“), a to za týchto podmienok:
* prvý majiteľ uvedený v tomto záručnom liste musí byť fyzická osoba, ktorá bicykel zakúpila pre svoju osobnú rekreačnú potrebu (nie k podnikaniu, či pre inú zárobkovú činnosť alebo pre pretekárske potreby) a  pre svoju osobnú rekreačnú potrebu bicykel používa; táto predĺžená záruka je neprevoditeľná na ďalšiu osobu – v prípade, že prvý majiteľ bicykla prevedie vlastnícke právo k bicyklu na ďalšiu osobu, predĺžená záruka zaniká,
* bicykel bude zaregistrovaný v systéme spoločnosti KELLYS BICYCLES s.r.o. na stránke www.kellysbike.com do 60 dní od kúpy a registrované údaje budú zhodné s údajmi na záručnom liste bicykla,
* prvý majiteľ predloží pri uplatňovaní reklamácie správne vyplnený originál záručného listu a originál dokladu o kúpe bicykla,
* bicykel bude po dobu trvania celej záručnej doby včítane predĺženej záručnej doby podrobený pravidelným každoročným technickým prehliadkam v odbornom  servise a v záručnom liste bude o týchto prehliadkach vykonaný záznam, pričom prvá garančná prehliadka musí byť vykonaná po prejdení 100 km. Komponenty, ktoré podliehajú bežnému opotrebovaniu pri používaní bicykla, ktoré bude nutné pri garančných prehliadkach vymeniť a servisné práce s tým súvisiace, hradí kupujúci (prvý majiteľ),
* bicykel predkladaný k reklamácii musí byť v nezmenenej farebnej kombinácii a reklamovaný rám nesmie byť predkladaný k reklamácii samostatne (demontovaný). Komponenty alebo komponentové zostavy, ak sú v priebehu používania bicykla menené, musia byť v súlade s pôvodnou špecifikáciou bicykla,
* predmetom predĺženej záruky je iba konštrukcia rámu, nie lak rámu,
* komponenty bicykla, ktoré je nutné následne vymeniť v dôsledku zmenených priemerov rúrok vymeneného rámu a servisné práce s tým súvisiace, hradí kupujúci (prvý majiteľ),
* predĺžená záruka sa nevzťahuje na karbónové rámy a pri rámoch celoodpružených sa predĺžená záruka nevzťahuje na zadnú tlmiacu jednotku, ani na žiadne pohyblivé uloženia rámov (vahadlo, čapy).

Nevyhnutným predpokladom pre vznik práva z predĺženej záruky na rám bicykla je to, že všetky vyššie uvedené podmienky budú splnené bezo zvyšku. V prípade, že ktorákoľvek z vyššie uvedených podmienok nebude splnená, a to hoci len čiastočne, práva z predĺženej záruky na rám bicykla nevzniknú.

Výrobca sa zaručuje, že v priebehu plynutia predĺženej záručnej doby, vymení na svoje náklady rám bicykla, ktorého príčinou vady je materiálová alebo výrobná chyba. Výrobca výslovne prehlasuje, že v priebehu predĺženej záručnej doby kupujúcemu – vyššie uvedenému prvému majiteľovi bicykla -  žiadne iné práva, než nárok na výmenu rámu bicykla, za podmienok definovaných v tomto záručnom liste v kapitole „Predĺžená záruka na rám bicykla“, nevzniknú a výrobca žiadne iné práva predĺženou zárukou neposkytuje.
Z dôvodu obmedzenej dostupnosti pôvodného modelu reklamovaného rámu môže byť doba dodania nového rámu dlhšia ako  30 dní, pričom  sa výrobca zaväzuje, že bude podľa jeho možností najkratšia možná. Výrobca si vyhradzuje právo dodať rám z aktuálnej produkcie s podobnými technickými parametrami v rovnakej kvalite, ale nie rovnakej farby.
Kontaktnou osobou pre uplatňovanie predĺženej záruky je predajca bicykla – predajca je oprávnený rozhodnúť, či bude reklamácia uznaná a ako bude vybavená.

Táto nadštandardná predĺžená záručná doba je dobrovoľným aktom spoločnosti KELLYS BICYCLES s.r.o. a  nevzťahujú sa na ňu ustanovenia Občianskeho zákonníka ani iných všeobecne platných právnych predpisov, ale platia pre ňu výlučne podmienky uvedené v tomto záručnom liste, v kapitole „Predĺžená záruka na rám bicykla “.
Práva z predĺženej  záruky na rám bicykla zaniknú, ak nebudú uplatnené po dobu vyššie definovanej predĺženej záručnej doby.

button-green

mtb-lady-baner